To takie proste!
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach
Strona głowna  /  Aktualności  /  WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA
data dodania: 2020-05-13 13:52:27

 

Załącznik do Zarządzenia Nr.13/2020

Dyrektora Gminnego Przedszkola

im. Leśnych Skrzatów

w Rokicinach

z dnia 06.05.2020

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZĘŃSTWA

NA TERENIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. LEŚNYCH SKRZATÓW W ROKICINACH

 

Postawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567)

 

 

Zakres procedur:

 1. Ograniczenie liczby dzieci w przedszkolu do 12 dzieci na jednego Nauczyciela/ minimalna przestrzeń 4m²na jedno dziecko lub jednego opiekuna, należy unikać rotacji podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

 2. Przystosowanie sal do zmniejszonej ilości dzieci.

 3. Z sal zostają usunięte zabawki i inne sprzęty których nie można lub jest utrudniona dezynfekcja.

 4. Z dystrybutora wody pitnej korzysta nauczyciel lub pomoc nauczyciela

 5. Zaopatrzenie pracowników w maseczki ochronne, przyłbice i rękawiczki oraz fartuchy.

 6. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz pozostałym personelem opiekującym się dziećmi

 7. Przekazanie informacji rodzicom o czynnikach ryzyka COVUD-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjęcie decyzji związanej z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

 8. Rodzice przyprowadzający dzieci do placówki muszą być zdrowi, a także żaden z domowników nie może przebywać w tym czasie na kwarantannie.

 9. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci z placówki muszą zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola.

 10. Ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie przedszkola w tym rodziców/opiekunów. Dzieci będą odbierane przez Pomoc Nauczyciela przy drzwiach wejściowych, zostanie zmierzona temperatura, przebierane i oddawane pod opiekę Nauczyciela w salach. Podobna procedura przy wydawaniu dziecka rodzicowi/opiekunowi.

 11. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek, pluszowych maskotek, butelek z wodą jak również wprowadzony zostaje zakaz mycia zębów.

 12. Przy wejściu do przedszkola zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, ręczniki i rękawiczki i każda dorosła osoba bezwzględnie musi z nich korzystać.

 13. Na podłodze w wejściu znajduje się mata dezynfekcyjna z której każdorazowo podczas wejścia i wyjścia.

 14. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w indywidualną ochronę ust i nosa podczas drogi z i do placówki.

 15. Wprowadzenie pomiaru temperatury dziecka przed wejściem do placówki, jak również w razie potrzeby lub zaistniałej konieczności.

 16. Plac zabaw zamknięty do odwołania.

 17. Nie organizuje się leżakowania w grupie najmłodszej do odwołania.

 18. Wietrzenie sali w miarę konieczności przynajmniej kilka razy dziennie.

 19. Dezynfekcja poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i blatów stolików każdego dnia i wedle konieczności częściej.

 20. O godzinie 9.00 zostają zamknięte drzwi dla osób z zewnątrz.

 21. Przygotowanie pomieszczenia do izolacji chorego dziecka lub pracownika.

 22. Dziecko u którego w czasie opieki przedszkolnej stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane w odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu.

 23. Ogranicza się przebywanie osób 3 na placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem reżimu sanitarnego.

23. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

 1. duszność,

 2. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

 3. objawy przeziębieniowe,

 4. gorączka,

 5. kaszel,

 6. duszności i kłopoty z oddychaniem,

 7. bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

 

O wystąpieniu sytuacji opisanej powyżej, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie

 

Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi
  i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

 

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

 

 1. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

 

 1. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

 

 1. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

 

 1. Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

 

 1. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.

 

 1. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

 1. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
  z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 

 1. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

 

 1. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3