To takie proste!
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach
Strona głowna  /  PLAN DALTOŃSKI
PLAN DALTOŃSKI
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach od końca 2012r. jest pod opieką merytoryczną POLSKIEGO STOWRZYSZENIA DALTON z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego w edukacji przedszkolne.
Pod koniec roku 2012r. rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu wdrażanie pedagogikę planu daltońskiego w pracy dydaktyczno –wychowawczej. 
 
 
CZYM JEST EDUKACJA DALTOŃSKA?
 
Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy dzieci. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”.

Motto edukacji daltońskiej brzmi następująco: ,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno." (Helen Parkhurst)

Współcześnie koncepcja planu daltońskiego jest szeroko rozpowszechniona w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 4 do 12 roku życia) w Holandii, Austrii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech oraz Australii, Korei, Tajwanie, Chile, Japonii. Najstarsza szkoła daltońska działa obecnie w Stanach Zjednoczonych.
 
Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:
 
1. Nauka wolności (odpowiedzialność)
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy
 
 
Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. Ważnym elementem jest w procesie tym jest kontrola.

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno - organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka.

Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, dzieci otrzymują zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, wykonywaną razem ze swoim „kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić razem. Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi dojść do komunikacji, która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi kolegami.
 
 
Pedagogika daltońska wraz z trzema głównymi zasadami: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca, w swoich założeniach ma za zadanie wspierać 
u dzieci:
-nabywanie umiejętności społecznych i podporządkowanie się ustalonym zasadom
 i regułom,
-kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych i właściwych postaw społecznych,
-nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym,
-rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności 
i indywidualności,
-kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
-uświadamianie sobie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 
 
PLAN DALTOŃSKI :

  • wdraża do samodzielnego uczenie się dziecka w przedszkolu 
  • rozwija inicjatywę i samodzielność   w działaniu jak i myśleniu
  • umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka
  • uczy  polegania na sobie
  • inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy
  • wyucza poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania
  • wdraża  do harmonijnej edukacji między nauczycielem a dzieckiem

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-02