To takie proste!
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach
Strona głowna  /  LOGOPEDIA
LOGOPEDIA


Znalezione obrazy dla zapytania obrazki logopedyczne

POCZYTAJ RODZICU!

W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie tematyką wad i zaburzeń językowych u dzieci w wieku przedszkolnym umieszczamy artykuł,

który zawiera informacje w zakresie etapów prawidłowego rozwoju mowy.

  

Kiedy do logopedy?

 

Dziecko poprzez rozumienie mowy poznaje świat. Natomiast swoje spostrzeżenia, pragnienia i uczucia wyraża dzięki mowie. Rodzic zatem, powinien posiadać wiedzę,

pozwalającą na umiejętne kierowanie rozwojem mowy swojego dziecka.

 

Etapy rozwoju mowy

 

Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej.

 

OKRES MELODII - OD URODZENIA DO 1 ROKU ŻYCIA

 

Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, po którym można rozpoznać jego potrzeby.

Około 7-8 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę, np. na podniesiony ton reaguje płaczem, a na mowę cichą, pieszczotliwą reaguje uśmiechem.


Około 10 miesiąca życia pojawiają się echolalie, czyli powtarzanie własnych
i zasłyszanych słów.


Około 12 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć, co do niego mówimy, reaguje na swoje imię, jest w stanie zrozumieć więcej niż samo potrafi powiedzieć.

Pojawiają się pierwsze wyrazy wypowiadane ze zrozumieniem.

Jeżeli dziecko nie głuży (wydawanie dźwięków między 1 a 3 mc życia) lub nie gaworzy (wydawanie dźwięków typu ma, ba, da, ta ok. 6mc życia)

należy zgłosić się do specjalisty.

OKRES WYRAZU - OD 1 DO 2 ROKU ŻYCIA

Maluch rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie sam wypowiedzieć. W słowniku dziecka pojawiają się samogłoski, takie jak: a, u, i, e

oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ś, ć, czasem ź, dź. Pojawiają się też onomatopeje, np. mu, chał-chał, miał, itp. Pojawiają się wyrazy takie jak: mama, tata, papa, papu.

Między 14-15 miesiącem życia dziecka, następuje rozkwit wymawianych przez dziecko pojedynczych wyrazów.

OKRES ZDANIA - OD 2 DO 3 ROKU ŻYCIA.

Między 2 a 3 rokiem życia następuje rozkwit mowy dziecka. Dziecko zaczyna budować zdania, początkowo są to zdania proste, które są złożone z dwóch, trzech wyrazów,

następnie przechodzi w wypowiedzi dłuższe, cztero - pięcio wyrazowe. Pierwsze zdania są twierdzące, a następnie pojawiają się zdania pytające i rozkazujące.

Dziecko nie potrafi jeszcze wypowiadać poprawnie wszystkich głosek - głoski trudne, są zastępowane głoską łatwiejszą.

W tym okresie dziecko wypowiada prawidłowo spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, oraz samogłoski ustne: a, o, u, e, y, i, a, czasem nosowe: ą, ę.

Pod koniec tego okresu pojawia się: s, z, c, dz, które wcześniej było zastępowane przez dziecko: ś, ź, ć, dź.

Ważne, aby pod koniec tego  etapu mowa dziecka była już zrozumiała nie tylko dla najbliższych, ale także dla otoczenia.

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA - OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA.

Mowa w dalszym ciągu się rozwija, następuje rozwój artykulacyjny, wzbogaca się zasób słownictwa, rozwija się umiejętność budowania zdań złożonych.
U czterolatków w dalszym ciągu występują zniekształcenia, ale w nieco mniejszym stopniu. Pojawiają się neologizmy.

Dziecko 3 letnie, potrafi porozumieć się z otoczeniem, jego mowa jest już
w pewnym stopniu ukształtowana, jednak jej rozwój odbywa się w dalszym ciągu
i często pojawiają się błędy. Dziecko trzyletnie powinno już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski:

p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, t, d, n, l, ł, j.

Pojawiają się również głoski takie jak: s, z, c, dz. Dziecko już umie wypowiadać większość z tych głosek poprawnie w izolacji,

a w mowie potocznej zastępuje je zaś głoskami łatwiejszymi.

Normą jest, że dziecko zmiękcza głoski: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż na głoski: ś, ź, ć, dź.


Najczęstsze błędy językowe pojawiające się u trzylatków, które mogą utrzymywać się do 5 roku życia, to:

 • opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (zupa pomidorowa = zupa midolowa, lokomotywa - komotywa);

 • przestawianie głosek w wyrazie (ławka = wałka);

 • tworzenie nowych wyrazów (zadzwonić + telefonować = zatelefonić, żelazko = prasowaczka,
  oparcie krzesła = opieranka).

 • głoska r może być wymawiana jako  j  lub  l , ewentualnie jako  ł ,

 • zamiast  f  występuje często  ch  i odwrotnie.

Dziecko 4 letnie, potrafi już mówić o przeszłości i przyszłości. Zadaje mnóstwo pytań.

 • utrwalają się głoski s, z, c, dz, dziecko nie powinno ich zamieniać na ich zmiękczone odpowiedniki ś, ż, ć, dż;

 • głoski sz, ż, cz, dż dziecko może wymieniać na s, z, c, dz - jest to tzw. seplenienie fizjologiczne;

 • pojawia się głoska r, choć jej brak nie powinien jeszcze niepokoić;

 • może pojawić się tzw. hiperpoprawność związana z opanowaniem nowych, trudnych głosek np. zastępowanie głosek s, z, c, dz, przez sz, ż, cz, dż - np.: sztół, czukierek;

Dziecko 5 letnie, mowa dziecka w tym wieku powinna być zrozumiała a wypowiedzi dziecka wielozdaniowe

 • dziecko potrafi już bezbłędnie powtórzyć sz, ż, cz, dż, choć w mowie potocznej mogą wciąż być zastępowane przez s, z, c, dz;

 • głoska r powinna być już wymawiana, chociaż często pojawia się dopiero
  w tym okresie;

 • wypowiedzi uwzględniają kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo - skutkowe, są zwykle poprawne gramatycznie;

 • dziecko potrafi wyjaśnić znaczenie słów, opisać cechy przedmiotów
  i możliwość ich zastosowania;

 • dziecko chętnie poprawia innych i samego siebie, szukając prawidłowego brzmienia wyrazu;

Dziecko 6/7 letnie. powinno już prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, oraz powinno mieć opanowane mówienie.

 • powinno poprawnie wymawiać wszystkie dźwięki nawet te najtrudniejsze do opanowania czyli głoski sz, ż, cz, dż oraz r;

 • umieć porównywać (odnajdywać różnice i podobieństwa) oraz klasyfikować przedmioty pod względem wielkości, kształtu, koloru, ciężaru, funkcji użytkowej

 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej (tzw. głoskowania)

 • wyodrębniać głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu

 • samodzielnie wymyślać wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę

 • wyklaskiwać ilość sylab w wyrazie

 • określać położenie przedmiotu względem otoczenia (nad, pod, obok, między, wewnątrz itp.)

 • określać kierunek (do tyłu, na wprost, w bok itp.)

Jeżeli na tym etapie rozwoju mowy dziecko ma problemy w zakresie komunikowania się z otoczeniem należy KONIECZNIE szukać pomocy
u specjalisty.

 

NORMY ROZWOJOWE

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

0 -1 roku - komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala;

1 - 2 lata - Używa prawie wszystkich samogłosek, z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski
( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch).
Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np.: kaczka - kaka, pomidor - midol;

3 lata - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski
i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki,
g, gi, ch);

4 lata - wymawia głoski s, z, c, dz;

5 - 6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r;

7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

 

Rodzicu pamiętaj! Każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie
i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie muszą być powodem do niepokoju.

Niemniej jednak, opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych stadiów rozwoju mowy nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

 

Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji czują się Państwo zaniepokojeni, należy koniecznie skonsultować się z logopedą.

 

 

 


 


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17