To takie proste!
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów

w Rokicinach –Kolonii na rok szkolny 2018-2019

 

„Nauczyciel poświęca całą uwagę bezpieczeństwu i wyzwaniu, które

dzieci potrzebują, tak, aby mogły się one rozwijać samodzielnie oraz

w taki sposób, aby ich niezależność i poczucie  odpowiedzialności były stale promowane.”

                                                                                                                                                                                                         Roel Röhner

                                                                                                                                                                                     Prezydent Dalton International od 1999 r.

 Wizja Przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola w sposób planowy zwrócona jest na

wszechstronny rozwój dzieci w oparciu o kierunki realizacji polityki

oświatowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

pracy Przedszkola (realizacja Planu Daltońskiego) oraz 

w odniesieniu do  oczekiwań środowiska lokalnego. Tematykę

bieżących działań zawierają Roczne Plany Pracy Przedszkola opracowane na dany rok szkolny.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiajacej do pracy oraz kształecnia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 
 • Statut Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach

 

Podstawa merytoryczna

 •        Kierunki wskazane przez MEN i Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.
 •         Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 •         Statut Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach Kolonii
 •         Ukierunkowanie na wysokie standardy jakości pracy i specyfikę Przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką, która:

 •  tworzy  warunki do pełnego indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami
 • ·wspiera prawidłowe funkcjonowanie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci  poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne,(Mały Ksiażkomaniak- projekt czytelniczy WDK 502, Mały Miś w świecie wielkiej literatury-MAC Edukacja, zadania Planu Daltońskiego, wczesne wspomaganie)
 • wykorzystuje do pracy z dziećmi  zarówno pomoce wysokiej,  jak i niskiej technologii dostosowując je do  możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków 
 • kształtuje postawy patriotyczne u podopiecznych, min. wychowuje w miłości do Ojczyzny,  promuje kultywowanie polskich tradycji oraz wzbudzanie szacunku do twórców Niepodległej Polski
 •   rozwija wrażliwość  artystyczną dzieci poprzez nowoczesne formy rytmiczne min. poprzez łączenie muzyki z literaturą lub działaniami plastycznymi

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

 (oparte na podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019)

.

1.    Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów – z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

2.    Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność

3.    Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

4Wspieranie dzieci w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie,   

    systemu edukacji oraz rynku pracy .

 

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:  

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.     
 • Realizujemy podstawę programową we wsparciu o plan daltoński polegający na indywidualizacji pracy każdego dziecka tzn. zgodność z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 • Proces wychowawczo - edukacyjny odbywa się we współpracy z rodziną.
 • Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 • Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych
 • Dbamy o rozwój emocjonalny dzieci, zdobycie umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb i uczuć..
 • Staramy się aby nasi wychowankowie wyróżniali się kreatywnością, spontanicznością i otwartością w kontaktach międzyludzkich.
 • Wychowujemy dzieci w pełnej świadomości praw i obowiązków jakie ich dotyczą
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój oraz dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków.
 • Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy  rozwój każdego dziecka
 • Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • Jako kadra pedagogiczna współpracujemy ze sobą wymieniając się zdobytym doświadczeniem oraz  wspólnie rozwiązujemy powstałe problemy
 • Staramy się stale kształcić i doskonalić swój warsztat pracy, tak aby pracować na nowych aktywizujących metodach
 • Jednym z głównych priorytetów jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym aby wspólnie dbać o dobro dzieci
 • Kształtujemy wychowanków w miłości do kraju i regionu z którego pochodzą
 • Stale powiększamy bazę dydaktyczną o nowe pomoce oraz systematycznie polepszamy warunki lokalowe
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola tj. Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. W.Reymonta w Rokicinach, Szkoła Podstawowa im. T.Kosciuszki w Łaznowie, Biblioteka Rejonowa, Komenda Policji, Straż Pożarna, Widzewski Dom Kultury 502 w Łodzi, Koło Łowieckie Kuropatwa,

 

UWAGI KOŃCOWE: Koncepcja pracy naszego przedszkola jest otwarta, może być modyfikowana i poszerzana o nowe elementy.


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-08