To takie proste!
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach
Strona głowna  /  Plany awansu
Plany awansu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Marta Feja
nauczyciel mianowany Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów

w Rokicinach - Kolonii

Celem podstawowym niniejszego planu jest:
- Bogacenie warsztatu i doskonalenie metod pracy.
- Podniesienie poziomu pracy przedszkola poprzez realizację założonych przedsięwzięć
- Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Czas trwania stażu: 2lata i 9 miesięcy

Informacje o autorce planu: 
1. Imię i nazwisko: Marta Feja
2. Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego
3. Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Kierunek studiów magisterskich: Pedagogika Wieku Dziecięcego

Uniwersytet Łódzki (ukończone 23 czerwca 2004r.)
Kierunek studiów podyplomowych:

 • Wczesne nauczanie języka angielskiego Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o

      • Zdrowiu (ukończone 19 czerwca 2013r.)

 • Informatyka dla nauczycieli Politechnika Łódzka

     • (ukończone 18 listopada 2005r.)
      4. Staż pracy: 10 lat 
      5. Uzyskanie statutu nauczyciela mianowanego: 28 sierpnia 2013r.
      6. Czas trwania stażu: 01.09.2017r – 31.05.2020r.
      7. Nazwa przedszkola w którym odbywa się staż:

      Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach - Kolonii
       

   

  Akty prawne: 
  - Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli) Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami.
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian spowodowanych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004r w sposobie awansowania nauczyciela mianowanego
  Dz. U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.

 

 

 

 

 

 

L.p.

             Zadania

            Formy realizacji

  Termin realizacji

    Dowody realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

VIII

IX

X 2017

Prawidłowo sformułowane dokumenty

Wniosek

Plan rozwoju

2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Gromadzenie dokumentacji

Cały okres stażu

Zaświadczenia, opracowane materiały

3.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

V 2020

IV-V 2020

Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy

Obserwacje zajęć przez dyrektora

Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć

Według harmono-

gramu obserwacji

Cały okres stażu

Harmonogram spotkań

Scenariusze zajęć

2.

Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje)

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych

Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, dekoracji sali

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Lista obecności

Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia

3.

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych

Wpisy do dziennika zajęć

Opracowanie i realizacja planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym

Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej

Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej

Prowadzenie gazetki przedszkolnej

Skrzacikowy Głosik”

Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola.

Udział w pracy zespołu nauczycielskiego nad zmianami koncepcji pracy przedszkola

Cały okres stażu

Początek każdego roku szkolnego

Cały okres stażu

2016/2017, 2017/2018

2015/2016

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Dziennik zajęć

Teczka dokumentacji danej grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań

Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy

Plany miesięczne

Gazetka przedszkolna

Strona internetowa

4.

Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych w tym wdrażanie planu daltońskiego według koncepcji pracy przedszkola, poza tym np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze itp.

Urządzanie kącików plastycznych,

Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci.

Działania prozdrowotne i ekologiczne związane z priorytetem pracy przedszkola

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika

Zdjęcia, prace dzieci

Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy

 

 

 

 

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu

Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli

Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco

Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń

Kronika

2.

Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola

Aktualizowanie strony internetowej przedszkola

Na bieżąco

Strona internetowa zamieszczona w Internecie

3.

Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami

Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Płyty DVD, VCD, CD

Prezentacje

Zdjęcia

4.

Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego

Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą strony przedszkolnej, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego.

Cały okres stażu

Według potrzeb

Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1.

Opublikowanie na stronie przedszkolnej Planu rozwoju zawodowego

Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego

I półrocze 2018 roku

Publikacja widoczna na stronie przedszkolnej

2.

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć

Opublikowanie na stronie przedszkolnej scenariuszy zajęć i uroczystości

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie www.bliżejprzedszkola.pl,  www.chomikuj.pl,

3.

Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli

Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Lekcje koleżeńskie zajęć z języka angielskiego (1x w semestrze)

Prowadzenie uroczystości, spotkań z rodzicami

Współpraca z nauczycielami z innych grup

Opieka nad praktykantkami, stażystami lub nauczycielami kontraktowymi Cały staż

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia, scenariusze zajęć, spotkań

4.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

Wspólne rozwiązywanie problemów

Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach

Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i  wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.

Opracowanie własnego programu

Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Learn, sing and dance”

Ewaluacja programu własnego

 

 

 

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowany program własny

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w  szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

Cały okres stażu

2017/2018 rok

2018/2019

rok

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć, zdjęcia

2.

Praca z dzieckiem zdolnym

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów

Okres stażu

Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

3.

Współpraca z instytucjami

Organizowanie wycieczek do: Straży pożarnej, Biblioteki, na posterunek Policji

współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury

współpraca ze SP w Rokicinach i Łaznowie,

współpraca z WDK 502 w Łodzi w ramach projektu czytelniczego „Mały Książkomaniak”

2017/2018 rok

2018/2019rok

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

4.

Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, kronika

 

 

§ 8 ust.2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.

Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych

Współorganizowanie festynów rodzinnych, uroczystości rodzinny, w placówce i poza nią, integracja rodziców i dzieci

Zapoznanie trzylatków z przedszkolem, dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci

Okres stażu

2017/2018

2018/2019 2020 rok

Zdjęcia, kronika, scenariusze zajęć

Lista obecności

2.

Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola

Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola

Wykonywanie dekoracji tematycznych

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora i innych nauczycieli

Zdjęcia

3.

Rozwijanie własnych zdolności poza placówką, wzbogacanie doświadczeń

Prace charytatywne – zbiórki, wizyta w Domu Opieki w Łaznowie

Okres stażu

Dyplomy, zdjęcia

 

 

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i  rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z  uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.

Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań

Okres stażu

Opis przypadku

 

.


Ostatnia aktualizacja: 2020-06-03